Vedtægter for ISR

Vedtægter for Idrætsklubben Skanderborg Real

§ 01. Vedtægter for:

Idrætsklubben Skanderborg Real
Skanderborg Realskole
Adelgade 129
8660 Skanderborg

§ 02. Foreningens formål:
Skanderborg Real’s formål er, at tilbyde idræt og idrætslignende aktiviteter for børn, unge og voksne.

§ 03. Medlemskab af organisationen:
Skanderborg Real er medlem af AAG og DDGU, og er undergivet disses love og bestemmelser.

§ 04. Optagelse af medlemmer:
Optagelsen som medlem i Skanderborg Real er ikke betinget af, at man er tilknyttet Skanderborg Realskole.
Som aktivt eller passivt medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 19 år.
Som aktivt eller passivt medlem af ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver mellem 3 og 18 år.
Optagelsen af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.

§ 05. Kontingent:
Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves forud for starten af hver sæson.

§ 06. Udmeldelse – eksklusion:
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse.
Når et medlem er i kontingentrestance udover 6 mdr., kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages som nyt medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på først kommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sis. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved en ændring af foreningens love, jvf. § 15. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til general
forsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutningen om eksklusion.

§ 07. Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i november måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved offentliggørelse i dagspressen.
Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlemmer af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Øvrige medlemmer kan deltage i generalforsamlingen uden stemmeret, d.v.s. kun med taleret.
Juniormedlemmer vælger en juniorrepræsentant.

§ 08. Dagsorden:
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Budget for det kommende.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  9. Valg af udvalg.
  10. Eventuelt.

§ 09. Generalforsamlingens ledelse:
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpelt flertal, jf. dog § 6, 15 og 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal der på begæring af 1 stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages, i det omfang dirigenten bestemmer.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

§ 11. Bestyrelse og valg:
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Den til enhver tid siddende bestyrelse kan træffe beslutning om optagelse af underafdelinger. De vedtagne
beslutninger og foretagne handlinger forpligter i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
3 medlemmer
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling, således at halvdelen er på valg hvert år.
Formand og sekretær i lige år, næstformand og kasserer i ulige år.

§ 12. Konstituering-tegningsret:
Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog inden 14 dage efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede, jvf. dog § 6 i formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift fra såvel formand som kasserer. I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formand, næstformand og kasserer i foreningen.

§ 13. Regnskab:
Foreningens regnskabsår er 1. september – 31. august. Bestyrelsen skal inden den 1. oktober afgive driftregnskab for det foregående år og status pr. 31. august til revisorerne.
Driftregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
Driftregnskabet og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 14. Revision:
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år i oktober gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Driftregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse beholdninger og regnskab.

§ 15. Vedtægtsændringer:
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16. Opløsning af foreningen:
Foreningen kan kun opløses ved at dette vedtages på to af hinanden følgende generalforsamlinger. Der kræves et 2/3 flertal. Foreningens midler og aktiver tilfalder anden ungdomsaktivitet i Skanderborg Kommune. Ved ændring af hjemstedsforholdet (jf. § 1) opløses foreningen.